Функциялары

1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің Жарлыктарының, каулылары мен баска да заңнамалық кесімдерінің, облыс және қала әкімі шешімдерінің, өкімдері мен тапсырмаларының орындалуын бакылауды қамтамасыз ету;
2) тұжырымдамалық құжаттарды әзірлеуге қатысу, Бөлім құзыретіне кіретін мәселелер бойынша әкім және әкімдіктің құқықтық актілерінің жобаларын әзірлеу жэне сараптау;
3) iшкі саяси процестерді мемлекеттік реттеуге қатысу, жергілікті мемлекеттк органдардың iшкі саясат саласындағы қызметін үйлестіру, өңірдегі қоғамдық-саяси жағдайдың, саяси партиялардың, діни және өзге қоғамдық бірлестіктердің қызметінің мониторингін, талдауды және болжауды ұйымдастыру, iшкі саяси турақтылықты,қоғамды топтастыруды, қазақстандык патриотизмді насихаттау және тәрбиелеу, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және жұмысты ұйымдастыру;
4) өңірде мемлекеттік жастар саясатын іске асыру;
5) халықаралық, өңіраралық жастар ұйымдарында қала мүдделерін білдіру;
6) мемлекеттік органдар жұмысын ақпараттық-насихаттық, талдамалық сүйемелдеу;
7) жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық-түсіндіру жұмысын, Казақстан-2050 Стратегиясын, Президенттің Қазақстан халқына Жолдауларын тусіндіру жөніндегі ақпараттық-насихаттық топтардың қызметін үйлестіру;
8) халықаралық ынтымақтастықты жоспарлау және жүзеге асыру, өңірге көмек көрсету жөніндегі халықаралық бағдарламаларды icкe асыру;
9) мемлекеттік органдардың ақпараттық-түсіндіру жұмысын әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру, ақпараттық-насихат жұмысы мәселелері бойынша оқытуды, семинар-тренингтерді жүргізу;
10) тұрғылықты жері бойынша тәрбие жұмысын ұйымдастыру;
11) республикалық және жергілікті қоғамдық-саяси, мәдени ic-шаралардың өткізіліуін саяси қамтамасыз ету;
12) өңірдің ішкі саяси өмірінің аса маңызды мәселелері бойынша әкімдік мәжілістеріне материалдар әзірлеуге қатысу;
13) iшкi саяси салада, этносаралық, конфессияаралық қатынастар, Казақстан Республикасында адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты белгілейтін тұжырымдамаларды, бағдарламаларды әзірлеуге және icкe асыруга қатысу;.
14) деректердің ақпараттық базасын (компьютерлік, мәтіндік) қалыптастыру, жинақтау, қорыту және жүтеу жөнінде жұмысты жүзеге асыру;
15) саяси партиялармен, улттық-мәдени, құқық қорғау діни және өзге қоғамдық бірлестіктермен байланысты жузеге асыру;
16) өңірде ішкі саяси турақтылықты нығайтуға және саяси процестерді демократияландыруға бағытталган республикалық және өңірлік ғылыми- практикалық ic-шараларды әзірлеуге және өткізуге қатысу;
17) бөлім құзыретіне кipeтiн ұйымдық-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмысын басқа да мемлекеттік органдармен бірлесіп орындау;
18) Казақстан Республикасы заңңамасында көзделген өзге функцияларды жузеге асыру;
19) ішкі саясат мәселелері бойынша жергілікті бюджеттік бағдарламаларға әкімшілік етуді қамтамасыз ету;
20) Казақстан Республикасының YEҰ мемлекеттік қолдау тұжырымдамасына сәйкес YEҰ өзара ic-қимылды жүзеге асыру;
21) қаланың әлеуметтік - экономикалық дамуын рейтингтік бағалау керсеткіштері мониторингін жүргізу, талдау және жақсарту жөніндегі бақылау;
22) бөлімнің стратегиялық  және операциялык жоспарын әзірлеу, стратегиялық жоспарда белгіленген мақсаттарға, міндеттер мен көрсеткіштерге қол жеткізуді қамтамасыз ету;
23) мемлекеттік мерекелерді саяси қамтамасыз ету;
24) қаланы әлеуметтік-саяси жарнамамен безендіру.
Өңдеу күні: 26-04-2017